เกียรติยศ และรางวัล 

2564 รางวัลพระราชทาน

1. ระดับชั้น ปวส.    1 รางวัล

2. ระดับชั้น ปวช.   1 รางวัล

2563 รางวัลพระราชทาน

1. ระดับชั้น ปวส.    1 รางวัล

2. ระดับชั้น ปวช.   1 รางวัล