หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดการเรียนการ สอนจำนวน 2 ระดับ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับที่ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1พาณิชยกรรมการบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การบัญชี
– การตลาด
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิก– คอมพิวเตอร์กราฟิก
3คหกรรมอาหารและโภชนาการ– อาหารและโภชนาการ
4อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยว– การท่องเที่ยว
5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ– การโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับที่ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1บริหารธุรกิจการบัญชี– การบัญชี
2บริหารธุรกิจการตลาด– การตลาด
3บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4คหกรรมอาหารและโภชนาการ– อาหารและโภชนาการ
5ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิก– มัลติเดีย
6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ– เทคโนโลยีสารสนเทศ
7อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ– การจัดประชุมและนิทรรศการ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

————————————————————————————————————–

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

 

————————————————————————————————————–


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2546

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2543 (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

  • สาขาการบัญชี สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาการตลาด สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
    และสำหรับ ผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download