วิสัยทัศน์

PSC วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่สากล”
“Learning Organization, Towards International Standard”

ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาความรู้ ควบคู่ คุณธรรม”
“Development of morals and knowlege.”

ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ คือ “พัฒนาความรู้ ควบคู่ คุณธรรม” เป็นความหวังสูงสุดของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่พัฒนาให้ทันกับโลกยุคไร้พรมแดนในขณะเดียวกันต้องเป็นนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

พัฒนาความรู้ หมายถึง ให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นคนมีหลักการ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ควบคู่ คุณธรรม หมายถึง มีธรรมตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความกตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรมจริยธรรม