พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเทคโนโลยีและงานบริการให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity)

“บุคลิกภาพดี มีสมรรถนะวิชาชีพ”

“Good personality with vocational competency”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“พงษ์สวัสดิ์คือบ้าน คือสถานศึกษา”

“PSC is a homely college.”

PSC วิสัยทัศน์