แบบรายงาน SAR

รายงานประเมินคุณภาพภายใน:

คู่มือ และไฟล์ตัวอย่าง:

เอกสารประกอบการประชุม:

การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559: