สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ปวส.

การรับสมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์

ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2ปี

รอบเช้า

เปิดรับระดับชั้น ปวส. เปิดสอน 6 สาขา
  1.สาขาการบัญชี
  2.สาขาการตลาดดิจิทัล
  3.สาขาการจัดประชุม และนิทรรศการ
  4.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5.สาขาดิจิทัลมิเดีย
  6.สาขาอาหารและโภชนาการ

รอบบ่าย

เปิดรับระดับชั้น ปวส. 4 สาขา (เรียนวันอาทิตย์ 9.00 – 16.00 น)
  1.สาขาการตลาด
  2.สาขาอาหารและโภชนาการ
  3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4.สาขาอาหารและโภชนการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการสมัคร

         1.ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา
         2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน
         3.สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
         4.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
         5.รูปปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูปสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

สมัครและลงทะเบียน พร้อมรับทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
หรือติดต่อสอบถามโทร. 02-967-5050

วิธีการสมัครจองสิทธิ์เรียน
สามารถดำเนินการได้โดยตรงกับทางวิทยาลัย สามารถมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาจองสิทธิ์พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน
3,000 บาท