สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.

การรับสมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์

ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ ปวช.3ปี
รอบเช้า

เปิดรับระดับชั้น ปวช. เปิดสอน 6 สาขา
1.สาขาการตลาด
2.สาขาบัญชี
3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สาขาการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ
5.สาขคอมพิวเตอร์กราฟิก
6.สาขาอาหารและโภชนาการ

รอบบ่าย

เปิดรับระดับ ปวช.เปิด 1สาขา (เรียนวันอาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.)
1.สาขาการตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3

หลักฐานประกอบการสมัคร

         1.ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา
         2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน
         3.สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
         4.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
         5.รูปปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูปสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

สมัครและลงทะเบียน พร้อมรับทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
หรือติดต่อสอบถามโทร. 02-967-5050

วิธีการสมัครจองสิทธิ์เรียน
สามารถดำเนินการได้โดยตรงกับทางวิทยาลัย สามารถมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาจองสิทธิ์พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน
3,000 บาท