MOU พีเอสซี ทำความร่วมมือ สถานประกอบการ

#MOU พีเอสซี ทำความร่วมมือ สถานประกอบการ

ข้อตกลง ลงนามความร่วมมือฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่นักศึกษาในระดับปวช. และ ปวส. เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีสถานประกอบการที่พร้อมตอบโจทย์ กับทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ และ เอกชนในปัจจุบัน