สาขาการท่องเที่ยว

สาขาการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ

สายภาษา การท่องเที่ยว ตัวจริง ที่PSC

เรียนการท่องเที่ยว PSC

แพ็คกระเป๋าพร้อมเดินทางสู่การเป็นไกด์มืออาชีพ

เรียนแบบจัดเต็มกับภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เรียนรู้ครบงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมการฝึกปฎิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศท์

เสริมสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 

ศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งในประเทศ และกลุ่มต่างประเทศ Asean

รู้จักการจัดและนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และแบบค้างคืน    

 

เรียนจบการท่องเที่ยวทำอาชีพอะไรได้บ้าง

บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว

มัคคุเทศท์

พนักงานสายการบิน

ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการบริษัททัวร์

ล่ามภาษา

ปวช.
ปวส.
สมัครเรียน
ค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษา